תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר סלע

ברוך/ה הבא/ה לאתר סלע. השימוש באתר סלע כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא/י תנאים אלה בעיון ובקפידה, אשר מהווים הסכם רישיון מחייב וכוללים הוראות בדבר השימוש שלך באתר (להלן: "ההסכם"). אם אינך מעוניין/ת להיות מחויב/ת להסכם זה, אנא עזוב/י את אתר סלע. אם הינך נשאר/ת באתר ו/או בכוונתך לחזור אל האתר במועד מאוחר יותר, הינך מחויב/ת להסכם זה.
אם תבקש/י לקבל שירותים שונים המוצעים על ידי אתר סלע, ייתכן ותידרש/י להסכים בנוסף גם לתנאים מיוחדים לאותו שירות.

1. שימוש הולם באתר. הינך מתחייב/ת לנהוג באחריות בשימוש באתר סלע ולהתייחס למבקרים אחרים באתר סלע בכבוד. השימוש באתר הינו למטרות חוקיות בלבד.

2. רישיון שימוש מוגבל / הגבלות בדיני זכויות היוצרים והקנין הרוחני. למעט מידע ציבורי, המידע באתר מוגן על ידי דיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות דיני זכויות היוצרים בישראל ובארה"ב. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של סלע בלבד. הינך מקבל/ת בזאת רישיון לא-בלעדי להשתמש במידע המוצג באתר זה (להלן: "המידע") (כולל הרשות להעביר סיפורים בודדים לחבריך באמצעות דואר אלקטרוני) וזאת לצורך שימוש אישי בלבד. הנך מקבל/ת בזאת גם רישיון מוגבל להדפיס העתק אחד של המידע המוצג באתר, אך ורק לשימושך האישי. מלבד האמור לעיל, כל הזכויות שמורות לסלע. בין היתר, למעט בהיקף הנדרש לצורך עיון במידע באתר, אין להעתיק, להמיר, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל. אין לבצע שינוי ו/או למחוק פרטי היוצר ו/או מידע בדבר זכויות יוצרים. אין בתכלית האיסור לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע באתר. אינך רשאי/ת להציג אתר זה בתמונות נפרדות (ו/או את המידע בו באמצעות הצמדת מידע (inline link)) ללא הסכמתנו מראש ובכתב, ניתן לבקש הסכמתנו באמצעות טופס יצירת קשר באתר. יחד עם זאת, הנך רשאי ליצור קישור רגיל לאתר שלנו ללא הסכמתנו בכתב. סימני המסחר באתר הינם קניינה של סלע בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה בכתב ומראש.

3. קישורים Links)). ייתכן ונציג באתר קישורים לאתרים אחרים למען הנוחות של מבקרי האתר. אין לנו כל שליטה על האתרים האחרים ואיננו מציגים כל מצג בקשר לתוכנם. עצם הקישור לאתר לא בהכרח מלמד על יחסי חסות, שליחות או תמיכה. סלע אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר סלע אינה מלמדת על כך כי תוכן האתר המקושר מהימן, מלא או עדכני. מנוע החיפוש והאינדקס של אתר סלע מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל ובאתר סלע בפרט. מרבית המידע והתכנים האמורים אינם מתפרסמים על ידי סלע או מטעמה, ואין ביכולתה של סלע לשלוט על תוכן הדברים המתפרסמים או לפקח עליהם. סלע ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם המידע המתפרסם באינטרנט. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (דוגמת רופאים, עורכי-דין וכיוצ"ב). יש להתייחס בזהירות למידע האמור, ולזכור כי אין הוא משמש תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים. סלע אינה אחראית לכל נזק כספי, ישיר, עקיף או אחר שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע/י באמצעות או דרך שירות הניתן על ידי סלע (ובכללם מנוע החיפוש והאינדקס) ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי סלע עצמה או על ידי צדדים שלישיים.

4 . קבוצות דיון ושאר פרסומים על ידי צד שלישי. למרות שאין לנו חובה לפקח על קבוצות הדיון ופרסומים באתר על ידי צדדים שלישיים (להלן: "פרסום על ידי צד שלישי"), אנו שומרים על הזכות, בכל עת, למחוק כל פרסום על ידי צד שלישי שיש בו משום אי חוקיות, איום, גסות, השמצה, פורנוגרפיה, לא הוגן או כל פרסום המעורר התנגדות לפי שיקול דעתנו בלבד, ולמסור כל מידע נדרש על-פי חוק, תקנה ו/או דרישה מהרשויות. אנו גם שומרים את הזכות לחסום באופן קבוע כל משתמש אשר מפר הוראות הסכם זה. המידע שתמסור/י לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג/י בתבונה ובזהירות בתגובות שיתקבלו אצלך בעקבות פרסום פרטייך באתר זה, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט. סלע אינה מתחייבת, כי למסר שתמסור/י תהיה היענות. סלע אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל/י בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתפרסם/מי, ולכן לא תשא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. סלע לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

5. כתב ויתור על אחריות. את/ה מסכים/ה מפורשות כי השימוש באתר זה הוא על אחריותך האישית בלבד. סלע אינה מתחייבת שהגישה ו/או השימוש שלך באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, או שתתקבל תוצאה מסוימת מהשימוש באתר. השירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ללא אחריות כלשהי, מפורשת ו/או עקיפה, לרבות אך לא רק, ללא אחריות בקשר לבעלות ו/או לסחירות ו/או לתאמה ו/או לכל טענה אחרת, למעט אחריות שלא ניתן לסייגה על-פי הדין החל על ההסכם. לא תהיה לסלע ו/או לכל צד ו/או גוף שכלל מידע באתר, כל אחריות כלפיך לכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או מיוחד ו/או תוצאתי. סלע לא תשא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים, או בקשר עם שירותים וטובין שיוצעו במודעות הללו או ירכשו באמצעותן. סלע ממליצה לך לנהוג בזהירות רבה גם בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר, ובעיקר מידע מקצועי הניתן על ידי מומחים, משפטנים, רופאים, אנשי ביטוח, פסיכולוגים, יועצים סוציאליים וכו'. מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית והוא תלוי מטיבו בעובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה ומקרה. סלע אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

6. שינויים ו/או התאמות ו/או סיום התקשרות. תנאי הסכם זה לא ישונו על בסיס אינדיבידואלי. אתה מסכים בזאת כי סלע רשאית לשנות את תנאי הסכם זה (או להפסיק את האתר) על פי שיקול דעתנו בלבד, ללא התראה מראש, וכי כניסתך לאתר הזה מותנית באופן מתמשך וכי אתה מסכים להיות כפוף לתנאים בהסכם זה שישתנו מעת לעת. לכן, עליך להיכנס לעמוד זה באתר לעתים קרובות.

7. הגנה על הפרטיות. סלע רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שהיא תאסוף אודות דפוסי השימוש באתר. כמו כן, סלע רשאית למסור מידע סטטיסטי ומידע כללי אודות המשתמשים באתר למפרסמים. בשום אופן לא תמסור סלע מידע פרטני אשר יכול לזהות אותך באופן אישי. הנך נותן בזאת לסלע רישיון-חינם להשתמש בכל המידע והפרטים שמסרת לפרסום באתר בכל דרך שסלע תמצא לנכון - ובכלל זה להעתיקם, לשנותם, להעבירם, להפיצם, או להציגם בפומבי - וזאת כדי לקדם, לשווק ולפרסם את השירותים הניתנים על ידי סלע באתר. סלע רשאית לשלוח אליך מדי פעם באמצעות הדואר האלקטרוני מידע פרסומי, הן שלה עצמה והן של צדדים שלישיים.

8. דין ומקום שיפוט. על השימוש באתר סלע יחולו דיני וחוקי מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או הקשור לאתר סלע ידון בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.